Định nghĩa: Chấn thương hàm mặt là chấn thương làm tổn thương các cơ quan vùng hàm mặt.