Tốt nghiệp Bác sĩ nội trú Răng Hàm Mặt tại Trường ĐHRHM thành phố Lille của pháp

Tốt nghiệp Bác sĩ nội trú Răng Hàm Mặt năm 2000 tại Trường Đại học Răng Hàm Mặt thành phố Lille của phápp