Qui trình điều trị nắn chỉnh răng bao gồm các bước sau: