Phân loại viêm tuỷ và chỉ định điều trị

Có nhiều cách phân loại viêm tủy khác nhau theo triệu chứng lâm sàng, giải phẫu bệnh, điều trị.

  1. phân loại viêm tuỷ:

– theo lâm sàng:

+ cấp

+ bán cấp

+ mãn

– theo giải phẫu bệnh:

+ viêm tuỷ xung huyết.

+ viêm tuỷ mủ.

+ viêm tuỷ hoại tử.

– theo điều trị:

+ viêm tủy hồi phục.

+ viêm tủy không hồi phục.

  1. chỉ định điều trị:

– bảo tồn tủy: đối với viêm tủy xung huyết chưa có cơn đau.

– lấy tủy buồng: răng chưa kín cuống

– lấy tủy toàn bộ: các trường hợp còn lại

kết luận: sự liên hệ giữa triệu chứng lâm sàng và giải phẫu bệnh quyết định lựa chon phương pháp điều trị.