Phân loại mất răng theo kennedy và kourliandsky
  1. phân loại theo kennedy:

phân loại theo kennedy bổ xung bởi applegate:

loại i: mất răng sau 2 bên không giới hạn.

loại ii: mất răng sau một bên không giới hạn.

loại iii: mất răng một bên có giới hạn, nhưng những răng còn lại không thể gánh được lực nhai tác dụng lên hàm giả.

loại iv: mất nhóm răng trước, đường giữa cắt ngang khoảng mất răng .

loại v: mất răng một bên có giới hạn, nhưng răng trước kề khoảng mất răng  không thể dùng làm răng trụ được (ví dụ như răng nanh).

loại vi: mất răng một bên có giới hạn, những những răng còn lại có thể gánh được lực nhai tác dụng lên hàm giả.

mỗi loại có 4 tiểu loại tùy theo nó kèm theo với một, hai, ba hay bốn khoảng mất răng, chỉ trừ loại iv là không có tiểu loại.

  1. phân loại theo kourliandsky:

– cơ sở phân loại dựa vào số lượng điểm chạm giữa hai hàm:

– loại 1: mất răng nhưng hai hàm còn ít nhất 3 điểm chạm.

– loại 2: mất răng nhưng hai hàm còn ít nhất 2 điểm chạm.

– loại 3: mất răng, còn một điểm chạm.

– loại 4: mất răng không còn điểm chạm nào.

kết luận: từ 2 cách phân loại rút ra áp dụng lâm sàng.

ví dụ 1: về kennedy

ví dụ 2: về kourliandsky