Định nghĩa, phân loại cầu răng, hệ số vững bền của răng trụ

Cầu răng ưu tiên chỉ định khi mất răng ít, cầu răng nếu chỉ định đúng sẽ bền vững và đem lại sự ăn nhai gần với răng thật.

  1. định nghĩa:

cầu răng là răng giả gắn chặt nhờ trụ cầu.

  1. phân loại: có thể phân loại cầu răng dựa theo:

– vật liệu làm cầu răng:

+ cầu kim loại.

+ cầu nhựa.

+ cầu kim loại cẩn nhựa hoặc sứ.

+ cầu sứ toàn bộ.

– theo cấu trúc:

+ loại cầu răng có ít nhất hai trụ.

+ loại cầu răng có trụ ở giữa, loại cầu đèo (một trụ).

+ loại cầu răng có một bên là inlay hoặc onlay.

+ loại cầu hai bên có hai tay tựa: hai bên là inlay.

+ cầu răng có trụ là răng trục.

+ cầu dán.

  1. hệ số vững bền của răng trụ:
  vị trí răng 1        2       3       4       5       6       7       8
hệ số hàm trên 2        1        4        3        3        5        5        2
hàm dưới 1        1        4        3        3        5        5        3

– trường hợp hệ số vững bền của các răng trụ lớn hơn hệ số của các răng mất thì cầu răng sẽ vững chắc. trường hợp hệ số ở hai nhóm này bằng nhau thì cầu răng làm được nhưng không chắc.

– không nên làm ở trường hợp hệ số các răng trụ nhỏ hơn hệ số ở các răng mất. nếu muốn làm cầu phải tăng thêm trụ.