Phân loại hàm giả và chỉ định cho từng loại
  1. phân loại:

– hàm nhựa + bẻ móc.

– hàm khung, móc đúc.

– cấu trúc hỗn hợp

– hàm giả nền kim loại.

– hàm giả nền nhựa dẻo.

  1. chỉ định cho từng loại hàm:

– hàm giả nền nhựa + bẻ móc: rẻ tiền, dùng làm hàm tạm.

– hàm khung + móc đúc: sinh lý cho tất cả các trường hợp mất răng lẻ tẻ.

– hàm giả hỗn hợp: dùng cho trường hợp đặc biệt.

– hàm giả nền kim loại: dùng cho trường hợp tầm cắn thấp, khớp cắn sâu.

– nền nhựa dẻo: sống hàm di động, đau.

kết luận: nên tăng cường sử dụng hàm khung với móc đúc.